22 februari 2023

Update rondom bekostiging van de aanpak vanuit de zorgverzekeraars

Financiering Kind naar Gezonder Gewicht aanpak

De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht is een domeinoverstijgende aanpak die bekostiging vraagt uit zowel het sociaal als zorgdomein. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft geduid welke onderdelen van de zorg en ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar met overgewicht en obesitas onder verzekerde zorg vallen. Het gaat om de bekostiging van de centrale zorgverlener en de inzet van een gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Dit geldt alleen voor kinderen met obesitas en kinderen met overgewicht vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR). 

Lees hier de conclusie van het Zorginstituut Nederland over de onderdelen die in aanmerking komen voor vergoeding en welke niet.

In het GALA in de Werkagenda inrichting ketenaanpakken (pagina 31-34) staat beschreven wat de randvoorwaarden en de implementatie inhoudt om toe te werken naar een landelijk dekkend aanbod van de aanpak overgewicht bij kinderen. VWS organiseert hiervoor landelijke implementatie-overleggen met het werkveld. Zorgverzekeraars, gemeenten, GGD-en en JOGG nemen hieraan actief deel.

Zodra er ontwikkelingen zijn in deze werkagenda en helder is hoe de implementatie eruit gaat zien, zullen we dit via de nieuwsbrief van Kind naar Gezonder Gewicht delen.