Samenwerken aan ondersteuning en zorg

Voor alle kinderen met overgewicht en obesitas dient passende ondersteuning en zorg beschikbaar te zijn. Dit is vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord (2018). Aanleiding is de toename van overgewicht en obesitas bij kinderen als volksgezondheidsprobleem. Eén van de activiteiten om passende ondersteuning en zorg beschikbaar te stellen voor deze groep is de implementatie en borging van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht bij (in eerste instantie 35) gemeenten.

De aanpak is bedoeld voor kinderen met overgewicht en obesitas. Overgewicht en obesitas worden bij kinderen veroorzaakt door meerdere factoren die invloed hebben op het gedrag en daarmee het welzijn van kind en gezin. Kind naar Gezonder Gewicht beoogt daarom een brede en domeinoverstijgende aanpak, waarbij professionals uit zowel zorg- als sociaal domein nauw samenwerken om zo passende ondersteuning en zorg te kunnen bieden aan het kind en het gezin.

“Kinderen zijn niet geholpen met uitsluitend signaleren en een medische benadering. Daarvoor zijn meer en langdurige activiteiten nodig”
Anita Keuning Centrale zorgverlener | Gemeente Smallingerland

Nieuwe naam, nieuwe uitstraling

Kind naar Gezonder Gewicht, voorheen 'Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas', biedt gemeenten - naast de inhoud van de aanpak - een pakket aan middelen om professionals bij hun werk voor kinderen met overgewicht en obesitas te helpen. Eén van die middelen is deze vernieuwde website waarop actuele informatie voor de verschillende betrokkenen wordt aangeboden. Gaandeweg wordt deze informatie uitgebreid om zo de professionals van zowel zorg- als sociaal domein te ondersteunen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een effectieve implementatie van Kind naar Gezonder Gewicht op zowel landelijk als lokaal niveau. Om zo bij te dragen aan het terugdringen van overgewicht en obesitas onder kinderen en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Kind naar Gezonder Gewicht lokaal inzetten?

Het ‘landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ (in 2018 uitgegeven door Care for Obesity, een project van de Vrije Universiteit Amsterdam) beschrijft de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Dit model is in samenwerking met acht proeftuingemeenten opgesteld en vertaald in een handreiking. 

De handreiking ondersteunt stapsgewijs de praktische realisatie van een lokale variant van Kind naar Gezonder Gewicht en is bedoeld voor initiatiefnemers en projectleiders. Hieronder is de handreiking te vinden, inclusief een aantal handige hulpmiddelen.

Om overgewicht en obesitas bij kinderen effectief aan te pakken, is een brede domeinoverstijgende aanpak van belang. Er spelen vaak meerdere problemen, die verder reiken dan voeding, beweging en slapen. Dat betekent dat er voor passende ondersteuning en zorg verschillende uitvoerders, handelingen en financiering vanuit meerdere wetten nodig zijn.  In deze animatie wordt de aanpak toegelicht. Welke wetten en mogelijkheden benut kunnen worden, is te lezen in onderstaande financieringsbijlage.

Gemeenten delen hun kennis

Iedere gemeente is anders en lokaal wordt op een wisselende manieren invulling gegeven aan Kind naar Gezonder Gewicht. Uiteraard geldt overal hetzelfde principe, maar wat in de ene gemeente goed werkt, komt in de andere gemeente niet van de grond. De eerste acht (proeftuin)gemeenten, die hiermee aan de slag zijn gegaan, hebben ieder dan ook hun eigen tools en producten ontwikkeld. Zij delen die kennis en ervaringen via hun eigen websites. Maak er slim gebruik van!

Leer van de ervaringsdeskundigen

Bij gemeenten spelen allerlei professionals een belangrijke rol bij de implementatie van Kind naar Gezonder Gewicht. Een beleidsmedewerker, ervaringsdeskundige, Centrale zorgverlener en Projectleider gaven hun visie op de werkwijze en de problematiek rondom overgewicht en obesitas bij kinderen. Hun verhalen zijn bedoeld om andere professionals te helpen bij het geven van passende ondersteuning en zorg. Leer van anderen, raak geïnspireerd.

“Kind naar Gezonder Gewicht vereist een ruime benadering van de situatie van het kind. Overgewicht is daarvan één onderdeel”
Mirjam Beelen Projectleider | GGD Limburg-Noord

Onze partners

Deze aanpak vraagt een verandering in denken en doen op zowel lokaal als landelijk niveau. Op verzoek van het ministerie van VWS is een coalitie gevormd van JOGG, Nederlands Jeugdinstituut (NJI), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Vrije Universiteit Amsterdam - Care for Obesity (VU/C4O) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om de (lokale) implementatie, borging en doorontwikkeling van deze werkwijze te coördineren. 

De coalitie stimuleert de samenwerking tussen beroepsverenigingen, opleidingsinstituten en landelijke overheidsorganisaties. Dit laatste is noodzakelijk om een landelijk netwerk en daarmee draagvlak te creëren voor deze werkwijze. Het ministerie van VWS financiert de samenwerking en activiteiten vanuit het Nationaal Preventieakkoord.

Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) is een van de partijen waarmee Kind naar Gezonder Gewicht samen optrekt.

Kind naar Gezonder Gewicht wordt mede mogelijk gemaakt door: