Gemeenten

Kind en gezin ondersteunen met deze aanpak

Voor alle kinderen met overgewicht en obesitas dient passende ondersteuning en zorg beschikbaar te zijn. Dit is vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord (2018). Aanleiding is de toename van overgewicht en obesitas bij kinderen als belangrijk gezondheidsprobleem. De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht draagt bij aan passende ondersteuning en zorg voor deze groep. De eerste cruciale stap om kinderen met overgewicht of obesitas te ondersteunen met de juiste zorg ligt bij de gemeente.

  De voordelen

  Domeinoverstijgende samenwerking

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet en het maken van het lokale gezondheidsbeleid. Kind naar Gezonder Gewicht is een aanpak die, vanuit deze verantwoordelijkheden, helpt verbindingen te leggen in de ondersteuning van kinderen met overgewicht of obesitas. De integrale benadering van dit gezondheidsprobleem is een belangrijk kenmerk van deze aanpak. Dit sluit aan bij gemeentelijk jeugdbeleid: één kind, één gezin en één plan. De samenwerking tussen zorg- en sociaal domein kan ook worden benut bij andere gezondheidsproblemen zoals ADHD en depressie.

  Dankzij betere vroegsignalering ontvangt het kind eerder passende ondersteuning en zorg. Vaak is inzetten op leefstijl te beperkt voor het terugdringen van overgewicht en obesitas. Bij deze aanpak wordt nadrukkelijk gekeken naar psychosociale factoren, die invloed kunnen hebben op (het ontstaan en het in stand houden van) overgewicht en obesitas en wordt de begeleiding hierop afgestemd. Geen pleister op de wond, maar langdurende ondersteuning en zorg op zowel medisch als psychosociaal gebied.

  Daarnaast is bewezen dat het begeleidingstraject met de inzet van Kind naar Gezonder Gewicht efficiënter verloopt. Meer gezinnen – van 80-90% naar 30-40% uitval - maken gebruik van de geboden ondersteuning en zorg.

  Wat we bieden

  Landelijke expertise en lokale ervaringen gaan hand in hand

  Gemeenten die met de aanpak aan de slag gaan, krijgen een vast pakket aan hulpmiddelen aangereikt. In de vorm van tools, kennis en mensen.

  Informatie, advies en ondersteuning

  Interesse in Kind naar Gezonder Gewicht? Informatie of advies is te achterhalen via een relatiemanager of adviseur van JOGG. Zij kunnen meer vertellen over de meerwaarde van deze methodiek en hoe anderen hiermee werken. Aan de slag? Onze adviseurs en experts helpen bij het zetten van de juiste stappen, het betrekken van bestuur/management en bieden ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van de aanpak. 

  Kennis delen

  Inmiddels zetten al veel gemeenten de aanpak in bij het terugdringen van overgewicht en obesitas bij kinderen. Die ervaringen worden benut en aangevuld met expertise op landelijk niveau. JOGG werkt hierin o.a samen met vaste partners zoals NJI, NCJ, RIVM en VU/Care for Obesity. Opgedane kennis en ervaring wordt vertaald in webinars, trainingen en bijeenkomsten. Bekijk de agenda onderaan deze pagina voor relevante activiteiten. 

  Tools en Materialen

  Naast genoemde (online) bijeenkomsten kunnen deelnemende gemeenten gebruikmaken van uiteenlopende materialen om de aanpak zo lokaal te realiseren.

  Created with Sketch.
  Het proces

  Van urgentie en draagvlak naar het verandertraject

  Alles start bij urgentie. Om werkelijk een verandering door te voeren, is draagvlak nodig. 
  Iedere gemeente is uniek in hun eigen beleid en de wijze van organiseren van verantwoordelijkheden voor jeugdhulp en gezondheid. Dit vraagt de implementatie om maatwerk. Samen met de JOGG-adviseur verkennen we wat nodig is om de aanpak te implementeren. Daarnaast verkennen we hoe al aanwezige netwerksamenwerkingen en bestaande structuren binnen het sociaal domein van de gemeente benut kunnen worden bij het verandertraject.

  Verder maakt de wijze waarop de benodigde verandering gestalte moet krijgen, onderdeel uit van de verkenning. Is er een nieuwe projectleider voor de realisatie van Kind naar Gezonder Gewicht nodig, of kan worden aangesloten bij een traject dat ook netwerkvorming en integraal werken tot doel heeft? Wie zijn de meest relevante stakeholders en hoe kunnen zij betrokken worden in het verandertraject waardoor eigenaarschap en commitment gecreëerd wordt? De mogelijke positionering van de centrale zorgverlener(s) komt eveneens aan bod.

  De financiering

  Hoe anderen het doen

  Op dit moment financieren deelnemende gemeenten de aanpak vanuit beschikbare middelen, zoals de Wet Publieke Gezondheid, Jeugdwet of Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Soms worden Gids-gelden ingezet voor de bekostiging van de projectleider en -organisatie. Voor het budget van de projectfase (ontwikkelen lokale variant, uitvoeren pilot om lokale variant te testen, evalueren en bijstellen) kijken diverse gemeenten naar tijdelijke middelen zoals subsidies van ZonMw, de provincie, e.d. Op dit moment kiezen veel gemeenten ervoor om lokale preventieakkoord-middelen aan te vragen. Het is vooral van belang dat wordt gekeken aan welke doelen het sociaal domein lokaal bijdraagt. Dat bepaalt ook van waaruit de aanpak wordt bekostigd. Lees hier meer over de financiering van de rol van de centrale zorgverlener.

  Meer weten over de financiering? Neem via info@kindnaargezondergewicht.nl contact op met de landelijke organisatie.

  “Kinderen zijn niet geholpen met uitsluitend signaleren en een medische benadering. Daarvoor zijn meer en langdurige activiteiten nodig”
  Centrale zorgverlener Anita Keuning | Smallingerland
  Contact met andere JOGG-gemeenten?

  Mijn JOGG

  Log in op Mijn JOGG om o.a. ervaringen van andere deelnemende gemeenten te lezen.

  Mijn JOGG