6 maart 2024

Zvw-financiering en ervaringen uit de praktijk

Sinds 1 januari 2024 is een deel van de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht via wet- en regelgeving opgenomen als vergoede zorg. De landelijke projectgroep* streeft ernaar om in 2024 een eerste stap te zetten met de vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet voor onderdelen van de ketenaanpak. Er is momenteel nog niet voldaan aan de benodigde randvoorwaarden. Zorgverzekeraars geven aan dat het voor hen op dit moment niet mogelijk is om deze zorg in te kopen. Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS zijn hierover in gesprek, in afstemming met andere betrokken partijen. Zodra hier meer duidelijk over is, worden jullie uiteraard geïnformeerd.

Aan de slag

Ondanks dat nog niet alles duidelijk is rondom de implementatie van de vergoede zorg, kunnen gemeenten al veel organisatorische én inhoudelijke stappen zetten in de voorbereiding van de netwerkaanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Wanneer deze stappen gezet zijn, kunnen daarna de Zvw-onderdelen geïntegreerd worden in de aanpak. De onderdelen die onder de Zvw vallen zijn de inzet van centrale zorgverlener en de inzet van een GLI-jeugd, specifiek voor kinderen vanaf een matig verhoogd GGR.

Uit de praktijk

Wat zijn nou die organisatorische en inhoudelijke stappen die gemeenten en regio’s al kunnen zetten?

In gemeente Coevorden en regio West-Brabant zijn ze al voortvarend aan de slag. Hieronder vertellen projectleider Anouk en regiocoördinator Denise hoe zij alvast begonnen zijn, om de aanpak zo goed mogelijk neer te zetten. Stap voor stap. 

Projectleider Anouk van gemeente Coevorden verteld: “Wij zijn gewoon begonnen. Er zijn vier centrale zorgverleners opgeleid en we hebben het commitment van de JGZ-organisatie en gemeente dat we heel kleinschalig mogen starten”. Zij geeft aan dat ze ook echt gelooft in ‘gewoon gaan doen’. Ze is in de rol van projectleider druk aan de slag om ook netwerkpartners al voor te bereiden. “We bespreken met hen welke rol zij kunnen pakken in de verschillende stappen van het landelijke model: dus wie gaat op basis waarvan signaleren, en naar wie kunnen centrale zorgverleners toeleiden als dat aanvullend nodig is”.

Ook de regiocoördinator van West-Brabant, Denise Goedegebuure-Meijer, is vooruitstrevend aan de slag. “Ik ben in de regio echt aan het kijken naar wat gemeenten al wél kunnen doen en zeg tegen gemeenten: stel in ieder geval een lokale projectleider aan, zodat die aan de slag kan met het lokale netwerk. Daarmee is een belangrijke eerste stap gezet. We denken ook alvast na over hoeveel inzet van centrale zorgverleners nodig is en wat de kosten daarvan zijn. We werken toe naar een regionaal plan voor de opleiding en uitvoering van de centrale zorgverleners, met ruimte voor lokale verschillen. We kijken of we hiervoor de IZA-gelden van de regio kunnen inzetten.”

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan contact op met de lokale JOGG-accounthouder en/of JOGG-regio coördinator, of mail naar: info@kindnaargezondergewicht.nl. Ook vind je in onze “wegwijzer financiering” meer informatie over de domeinoverstijgende financiering van Kind naar Gezonder Gewicht.

* In de landelijke projectgroep zijn onder meer het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland, JOGG, en de betrokken experimenteerpartijen vertegenwoordigd.