20 juni 2022

Bekostiging vanuit de zorgverzekeraars

Financiering Kind naar Gezonder Gewicht aanpak

Bepaalde onderdelen van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht worden in de toekomst uit het basispakket vergoed. We hebben je eerder hierover geïnformeerd in het webinar over financiering. Er zijn op dit moment gesprekken gaande om deze afspraken concreter te maken en te formaliseren in een zogenoemde beleidsregel. JOGG sluit bij deze gesprekken aan en levert input vanuit de deelnemende Kind naar Gezonder Gewicht gemeenten.

bekosting vanuit zorgverzekeraars

De gemeenten die werken vanuit Kind naar Gezonder Gewicht creëren een context en een netwerk, waarin de beleidsregel en de bekostiging vanuit het basispakket straks kan worden geïmplementeerd. De aanpak blijft een samenspel tussen het sociaal en zorgdomein, waarbij ook een gezamenlijke bekostiging dus in het verschiet ligt. Nú al deze samenwerking binnen het netwerk optuigen, levert later een voorsprong op bij het implementeren van deze bekostiging vanuit het basispakket.

Begin 2021 heeft Zorginstituut Nederland geconcludeerd dat bepaalde delen van de ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas uit het basispakket vergoed dienen te worden. De coördinatie door de centrale zorgverlener dient vergoed te worden uit het basispakket vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd risico én als er ook een GLI wordt ingezet als onderdeel van het plan van aanpak. De overige delen dienen vergoed te worden door de gemeente.

Om deze financiering vanuit het basispakket mogelijk te maken, moeten er veel afspraken gemaakt worden. Een deel van deze afspraken worden uiteindelijk vastgelegd in een beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit vormt de basis, waarmee zorgverzekeraars hun inkoop kunnen organiseren. De ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas vindt natuurlijk niet alleen plaats in samenwerking met het zorgdomein, maar ook in samenwerking met het sociaal domein. Dat maakt deze aanpak uniek, maar ook complex. Dat betekent dat er naast de afspraken die vastgelegd worden in de beleidsregel van de NZa, ook afspraken gemaakt dienen te worden over hoe deze samenwerking tussen zorg en sociaal domein en tussen gemeenten en zorgverzekeraars eruit zou kunnen zien. De afspraken hierover worden op dit moment gemaakt door verschillende landelijke organisaties en zijn bepalend voor het verdere traject.

Inmiddels werken 40 gemeenten met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht van JOGG. Door te werken met deze aanpak creëren deze gemeenten een context en een netwerk, waarin de beleidsregel en de bekostiging vanuit het basispakket straks kan worden geïmplementeerd. De aanpak blijft een samenspel tussen het sociaal en zorgdomein, waarbij ook een gezamenlijke bekostiging dus in het verschiet ligt. Nú al deze samenwerking binnen het netwerk optuigen, levert later een voorsprong op bij het implementeren van deze bekostiging vanuit het basispakket.

Wanneer de beleidsregel van NZa in zal gaan, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. We zullen jullie daarover informeren zodra het proces hierover duidelijk is.